kcselogo
spacer
 
PRIMARY LEVEL
English Language Papers
Writing Compositions
Lugha ya Kiswahili Papers
Uandishi wa Insha
Mathematics Past Papers
Science Past Papers
Social & Religion Papers
Ecede Resources

 

SECONDARY LEVEL
Agriculture Past Papers
Arabic Past Papers
Art Design Past Papers
Aviation Past Papers
Biology Past Papers
Building Construction Papers
Business Studies Papers
Chemistry Past Papers
Computer Studies Papers
CRE Past Papers
Drawing Design Papers
Electricity Past Papers
English Language Papers
French Past Papers
Geography Past Papers
German Past Papers
Hindu Past Papers
History Past Papers
Homescience Papers
IRE Past Papers
Lugha ya Kiswahili Papers
Mathematics Past Papers
Metalwork Past Papers
Music Past Papers
Physical Education Papers
Physics Past Papers
Power Mechanics Papers
Woodwork Papers Papers
Other Disciplines
 

Knec Kcse Kiswahili Syllabus

KISWAHILI Examination Syllabus 102

* FORM 1

1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

1. Matamshi bora
1. Kiimbo
2. Shadda
3. Irabu/vokali-/a/,/e/,/i/,/o/,/u/
4. Konsonanti-/b/,/ch/,/d/,/dh/,/f/,/g/,/gh/,/h/,/j/,/k/
,/l/,/m/,/n/,/ng/,/ny/,/p/,/r/,/s/,/sh/,/t/,/th/,/v/,/w/,/y/,/z/
5. Ala za sauti/kutamkia
6. Namna ya kutamka na aina za sauti k.m
ghuna,sighuna/hafifu,vipasuo,vikwamizo n.k
7. Silabi
8. Maneno
9. Vitate k.m baba,papa
10. Vitanza ndimi

2. Maamkizi na mazungumuzo
1. Maamkizi na mazungumuzo ya: (i)Nyumbani (ii)Dukani
(iii)Mtaani (iv)Sokoni (v)Shuleni
2. Mahojiano k.m mwalimu na mwanafunzi
3. Mijadala k.m umoja na utangamano katika familia
4. Hotuba

3. Ufahamu wa kusikiliza
1. Ufahammu wa taarifa za kusikiliza

4. Kusikiliza na kudadisi
1. Utangulizi wa fasihi:(i)Maana (ii)Aina
2. Fasihi simulizi (i)Hadithi (ii)Semi (iii)Ushairi
3. Maigizo:Yategemee shabaha na muktadha k.m
jandoni,sherehe za arusi n.k


2. SARUFI ZA MATUMIZI YA LUGHA

1. Lugha
1. Maana ya dhima ya lugha
2. Sauti (i)Irabu/vokali (ii)Konsonanti (iii)Mpangilio
wa sauti katika silabi na maneno
3. Vipasho vya lugha:sauti-silabi-neno-sentensi

2. Aina za maneno
1. Aina za maneno(i)Nomino-N (ii)Vitenzi-T
(iii)Viwakilishi-W (iv)Vivumishi-V
(v)Vielezi-E(vi)Viunganishi-U(vii)Vihusishi-U(viii)Vihusishi-I
2. Kubainisha maneno katika tungo k.m Mtoto analia

3. Ngeli za nomino
1. A-WA,U-I,U-YA-YA-YA,LI-YA,KI-VI,I-ZI,I-I,U-ZI,U-U,KU,
PA-KU-MU

4. Viambishi
1. Maana
2. Aina-awali -Tamati

5. Nyakati na hali
1. Nyakati
2. Hali
3. Ukanushaji kutegemea

6. Mnyambuliko wa vitenzi
1. Viambishi vya mnyambuliko
2. Kauli Za vitenzi (i)Kutenda
(ii)Kutendewa(iii)Kutendeka(iv)Kutendana(v)Kutendea(vi)Kutendwa(
vii)Kutendesha

7. Sentensi ya kiswahili
1. Maana ya sentensi
2. Mpangilio na uhusiano wa maneno kimantiki katika
sentennsi ya kiswahili
3. Muundo wa sentensi
4. Sentensi sahili -Upambanuzi wa sentensi sahili
kuonysha muundo wake kwa njia ya mstari

8. Uakifishaji
1. Alama za kuakifisha: 1.Nukta/kitone/kikomo(.) 2.
Mkato/kipumuo/kituo/koma(,) 3. Nukta mkato/semi koloni(;)
4.Nukta pacha/nukta mbili/koloni 5.Kiulizi/kiulizo(?) 6. Alama
hisi(!) 7.Alama mtajo/za kunukuu/za usemi(\"\")
8.Mkwaju/mshazari(/) 9.Kistari kifupi(-) 10. Kistari (_)
11.Mstari 12.Ritifaa/kibainisha(\')
13.Mabano/vifungo/Parandesi(),[] 14..Herufi kubwa (H) na
herufi ndogo(h) 15. Herufi nzito (Hh) 16.Herufi
mlazo/italiki(Hh) 17.Nukta za dukuduku/mdikezo(...) 18.
Kinyota(*)
9. Ukubwa na udogo


10. Umoja na udogo


3. KUSOMA

1. Kusoma kwa sauti
1. Sauti mwambatano k.m/kw/mb/mw/ng/nj/nd/n.k
2. Sentensi
3. Vifungu vya maneno na aya

2. Kusoma kwa ufahamu
3. Kusoma kwa kina
1. Riwaya
2. Tamthilia
3. Ushairi
4. Kusoma kwa mapana
5. Matunizi ya maktaba
6. Matumizi ya kamusi


4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu
2. Muhtasari
3. Imla
4. Uchambuzi wa maandishi mbalimbali

2. Utungaji wa kiuamilifu
1. Maana na dhima ya utungaji
2. Barua (i )Kirafiki (ii)Ramsi
3. Ratiba kama vile ya sherehe ya kuzaliwa
4. Tahadhari (i)Onyo (ii)Ilani
5. Matangazo
6. Maagizo/maelekezo
7. Kujaza fomu,stakabadhi na orodha
8. Taarifa
9. Mahojiano na dayolojia

3. Uandishi wa insha
1. Maana na aina za insha (a)Picha (b)Mdokezo
(c)Maelezo (d)Masimulizi

4. Utungaji wa kisanii
1. Mashairi mepesi
2. Hdithi fupi
3. Vitendawili,mafumbo na chemsha bongo


* FORM 2

1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMUZA

1. Matamshi bora
1. Silabi tatanishi km
pa/ba,sa/sha,la/ra,cha/sha,za/sa n.k
2. Sauti tatanishi k.m b/mb,d/nd,g/ng,n.k
3. Vitate k.m kua/kuwa
4. Vitanza ndimi

2. Maamkizi na mazungumzo
3. Ufahamu wa kusikiliza
4. Kusiliza na kudadisi


2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

1. Misingi ya maneno
2. Aina za maneno na migawanyo yake
1. Aina za maneno
2. Vivumishi
3. Vitenzi
4. Viwakilishi
5. Vielezi

3. Vinyume
4. Nyakati na hali
5. Sentensi ya kiswahili
6. Mnyambuliko wa vitenzi
7. Uakifishaji
8. Usemi halisi na usemi wa taarifa
9. Uundaji wa maneno
10. Ukubwa na udogo
1. Ukanushaji
12. Umoja na wingi

3. KUSOMA

1. Kusoma kwa sauti
1. Sauti na maneno tatanishi k.m
p/b,s/sh,l/r,ch/sh,s/z(papa /baba,tata/dada,susu/zuzu)
2. Vitate k.m kua/kuwa,pua/bua,vua/fua
3. Maneno tatanishi yenye sauti mwambatano k.m
mbali/bali,kindani/kidani,buni/mbuni
4. Sentensi zenye maana tatanishi

2. Kusoma kwa ufahamu
3. Kusoma kwa kina
1. Riwaya
2. Ushari
3. Tamthilia
4. Kusoma kwa mapana
5. Kusoma maktabani
6. Matumizi ya kamusi


4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu ya maandishi
2. Muhtasari
3. Imla

2. Utungaji wa kiuamilifu
1. Barua (i)Rasmi (ii)Mialiko (iii)Risala (iv)Simu
2. Hotuba
3. Ratiba k.m siku ya wazazi shuleni
4. Matangazo
5. Tahadhari (i)Ilani (ii)Onyo
6. Maagizo/maelekezo
7. Shajara
8. Resipe
9. Orodha ya mambo
10. Taarifa
11. Mahojiano
12. Dayolojia

3. Uandishi wa insha
1. Maelezo
2. Mazungumzo
3. Mdokezo
4. Methali

4. Utungaji wa kisanii
1. Hadithi fupi
2. Mashairi
3. Michezo ya kuigiza


* FORM 3

1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
1. Maamkizi na mazungumzo
1. Maamkizi ya heshima na mazungumzo katika mazingira
2. Mahojiano kama vile baina ya watu wawili
3. Mjadala kama vile umoja wa kitaifa
4. Hotuba

2. Ufahamu wa kusikiliza
3. Kusikiliza na kudadisi
  1. Dhima ya fasihi kwa jumla
  2. Umuhimu wa fasihi simulizi
  3. Muainisho wa fasihi simulizi


2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

1. Omoja na wingi
1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
mintaarafu ya: (a)Viulizi (b)Idadi (c)-A-unganifu (d)Virejeshi
\'O\' na \'amba-\'(e)Visisitizi (f)Pekee (i)-enye (ii)-enyewe
(iii)-ote (iv)-o-ote (v)-ingine (vi)-ingineo
2. Vielezi
1. Vielezi vya: (a)Namna (b)Wakati (c)Idadi/kiasi
(d)Mahali
3. Viwakilishi
4. Mwingiliano wa maneno
5. Vitenzi

1. Mzizi wa kitenzi
2. Viambishi awali katika vitenzi
3. Viambishi tamati katika vitenzi
4. Vinyume vya vitenzi
5. Hali ya kuamrisha
6. Uundaji wa nomino
7. Sentensi ya kiswahili

1. Aina za (i)Virai (ii)Vishazi
2. Muundo wa sentensi
3. Aina za sentensi
4. Uchanganuzi wa sentensi kwa njia ya: (i)jedwali
(ii)mchoro wa matawi (iii)mstari

8. Nyakati na hali
1. Nyakati -LI-,-NA-,-TA-
2. Hali ya,-KI-,-KA-,-A-,-PO-,-KU-
3. Ukanushaji
4. Uakifishaji
5. Mnyambulik wa vitenzi


3. KUSOMA

1. Kusoma kwa sauti
2. Kusoma kwa ufahamu
3. Kusoma kwa kina
4. Kusoma kwa mapana


4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
2. Muhtasari
3. Tahakiki za kazi za kisanii

2. Utungaji wa kiuamilifu
1. Barua
2. Ratiba k.m sherehe za arusi
3. Taharadhi (i)Ilani (ii)Onyo
4. Matangazo
5. Maagizo/maelekezo
6. Tawasifu
7. Wasifu
8. Resipe
9. Kumbukumbu
10. Ripoti
11. Mahojiano na dayolojia
12. Kujaza fomu na hojaji
13. Insha za kitaaluma k.m makala ya redio na runinga

3. Uandishi wa insha
4. Utungaji wakisanii
1. Michezo ya kuigiza
2. Mikusanyiko ya kazi za fasihi simulizi
3. Mashairi


* FORM 4

1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

1. Maamkizi na mazungumzo
2. Ufahamu wa kusikiliza
3. Kusikiliza na kudadisi
1. Sifa bainifu za fasihi simulizi na fasihi andishi
2. Muanisho wa fasihi simulizi (i)semi (ii)Masimulizi
ya hadithi (iii)Mazungumzo
3. Maigizo kutegemea shabaha na miktadha
4. Ngomezi
5. Ushairi


2. SARUFI NA MATUMIZI YA LUGHA

1. Ngeli za nomino
1. Ngeli za nomino na upatanisho wa kisarufi kwa
mintarafu ya: (i)Virejeshi \'O\' na \'amba\' (ii)Vivumishi
2. Aina mbalimbali za maneno
1. Viunganishi
2. Nomino
3. Vitenzi
4. Viwakilishi
5. Vivumishi
6. Vielezi
7. Vihusishi
8. Vihisishi

3. Mwingiliano wa aina mbalimbali za maneno k.m kivumishi
kuwa nomino
4. Muundo wa sentensi ya kiswahili
5. Mnyamuliko wa vitenzi vya:
1. Asili ya kigeni
2. Silabi moja
3. Asili ya kibantu

6. Nyakati na hali
1. Nyakati: LI,NA.TA
2. Hali:ME,HU,NGE,NGELI,NGALI,PO,A,KA,KI,KU
3. Hali ya kuamuru
4. Ukanushaji kutegemea nafsi

7. Uakifishaji
8. Uundaji wa maneno
1. Nomino kutokana na mzizi wa nomino
2. Nomino kutokana na mzizi wa kitenzi
3. Kitenzi kutokana na mzizi wa nomino
4. Kivumishi kutokana na mzizi wa nomino
5. Nomino kutokana na mzizi wa kivumishi
6. Kivumishi kutokana na mzizi wa kitenzi
7. Kitenzi kutokanan na mzizi wa kivumishi
9. Matumizi ya maneno na viambishi maalum
10. Umoja na wingi


3. KUSOMA

1. Kusoma kwa sauti
2. Kusoma kwa ufahamu
3. Kusoma kwa kina
4. Kusoma kwa mapana

4. KUANDIKA

1. Uandishi wa kawaida
1. Majibu ya ufahamu na uchanganuzi
2. Muhtasari
3. Tahakiki za kazi za kisanii

2. Utungaji wa kiuamilifu
3. Uandishi wa insha
1. Masimulizi
2. Mazungumzo
3. Mawazo
4. Maelezo

 

101 Knec English Syllabus
102 Knec Kiswahili Syllabus
121 Knec Mathematics Syllabus
231 Knec Biology Syllabus
232 Knec Physics Syllabus 
233 Knec Chemistry Syllabus
311 Knec History & Govt.Syllabus
312 Knec Geography Syllabus
313 Knec C.R.E. Syllabus
314 Knec I.R.E. Syllabus
441 Knec Home Science Syllabus
441 Knec Woodwork Syllabus
442 Knec Art and Design Syllabus
443 Knec Agriculture Syllabus
448 Knec Electricity Syllabus
451 Knec Computer Studies Syllabus
501 Knec French Syllabus
502 Knec German Syllabus 
511 Knec Music Syllabus
565 Knec Business Studies Syllabus

  KCSE ONLINE Resources

 

Chat on facebook

Follow on twitter


 


 

SEARCH OTHER TOPICS

To Help you Remember the Site Address of KCSE ONLINE, Download and install the Toolbar below to Your Computer - Success

Get our toolbar!


 

Arts

Business
Careers
Cars
Computers
Culture
Education
Electronics
Fashion
Food
Health
Hobbies
Holidays
Home & Garden
Internet
Legal
Parenting
Parties
Personal Finance
Pets
Relationships
Sports & Fitness
Travel
Wedding