KCSE ONLINE

Form-three

Form III-Kiswahili Syllabus

KIDATO I KIDATO II KIDATO III KIDATO IV MAZOEZI

KIDATO CHA TATU

Kusikiliza na Kuzungumza – abaha, Yaliyomo( Matamshi bora, Maamkizi na Mazungumso , Ufahamu wa kusikiliza, Kusikiliza na kudadisi, Mapendekeso).

Serufi na Matumizi ya Lugha – Shabaha, Yaliyomo(ugha, Aina za maneno, Ngeli za nomino, Viambishi, Nyakati na hali, Myambuliko wa vitenzi, Sentensi

ya Kiswahili, Uakifishaji, Ukumbwa na Udogo, Umoja na Wingi, Mapendekezo).

Kusoma – habaha, Yaliyomo(Kusoma kwa sauti,Kusoma kwa ufahamu, Kusoma kwa kina, Kusoma kwa mapana, Matumizi ya maktaba, Matumizi ya kamusi,

Mapendekezo)

Kuandika – habaha, Yaliyomo (Uandishi wa Kawaida, Utungaji wa Kiuamilifu, Uandishi wa Insha, Utungaji wa Kisanii, Mapendekezo)

 

 

What it takes

photosynthesis